top of page

Fysiotherapie HanzePoort

Voorheen: Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

Privacyreglement

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg.

Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

In onze fysiotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling 

Voor wie is deze verklaring geschreven?

Deze verklaring is opgesteld voor iedereen van wie wij persoonsgegevens verwerken. Onder ‘verwerken’ verstaan wij het opvragen, bewaren en verstrekken van persoonsgegevens.

Dit privacystatement is van toepassing op alle patiënten, stagiaires en werknemers van Fysiotherapie HanzePoort. 

Passief verstrekte gegevens via de website

Fysiotherapie HanzePoort maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die aan de beheerder/hoster van website wordt verstrekt zonder dat daar enige bewustzijn van is.

Wanneer www.fysiohanzepoort.nl wordt bezocht, worden een aantal technische gegevens verzameld: 

-    Het IP-adres van de computer; 

-    Het besturingssysteem dat gebruik wordt; 

-    De internet browser waarmee wordt gesurft; 

-    De laatste internetpagina die u hebt bezocht voordat u op mtpfysiotherapie.nl kwam; 

-    De pagina’s die u binnen mtpfysiotherapie.nl bezoekt.

Actief verstrekte gegevens via de website

Fysiotherapie HanzePoort verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die actief aan ons verstrekt worden. Hiervan is alleen sprake als er een contactformulier wordt verzonden of als u een e-mail stuurt.

De volgende gegevens worden verzameld van persoonsgegevens: 

-    Naam; 

-    Contactgegevens; 

-    Overige persoonsgegevens die u kunt invullen als u een e-mail of contactformulier verstuurt;

Verdere actief verstrekte gegevens

Bij het gebruik maken onze fysiotherapiediensten worden ook actief gegevens aan ons verstrekt. Dit kan gaan om onderstaande (bijzondere) persoonsgegevens. 

-    NAW-gegevens; 

-    Telefoonnummer; 

-    Emailadres; 

-    BSN (en verzekeringsgegevens); 

-    Geboortedatum; 

-    Geslacht; 

-    Identificatiegegevens (bijv. nummer paspoort, identificatiebewijs, verblijfsvergunning); 

-    Verwijsdatum; 

-    Naam van uw huisarts/verwijzer; 

-    Bij de intake en vervolgafspraken noteren wij gegevens betreffende uw klachten en doelen (medische verwijsdiagnose, ICF,

     onderzoeksgegevens, medische voorgeschiedenis, psychosociale factoren, behandelplan, dagjournalen, evaluaties en

      rapportages); 

Doeleinden  verwerking verstrekte gegevens

De gegevens die u passief aan ons hebt verstrekt worden anoniem door Fysiotherapie HanzePoort gebruikt. Fysiotherapie HanzePoort houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser u precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. Dit wordt gedaan om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren. 
 

De persoonsgegevens die u actief aan Fysiotherapie HanzePoort verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

-    Om een administratie bij te houden van alle bezoekers die zich aanmelden voor een afspraak of

     andere vraag; 

-   Voor zorgverlening; om u optimaal te kunnen ondersteunen in het behalen van uw doelen. Om u

     te kunnen begeleiden is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van uw hulpvraag, medische

     voorgeschiedenis en andere relevante gegevens betreffende uw gezondheid. Daarnaast zijn wij

     als zorgverleners verplicht een dossier op te bouwen in het kader van de Wet op de

     Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO); 

-    Voor doelmatig beheer en beleid; 

-    Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. 

Plichten Fysiotherapie HanzePoort

Fysiotherapie HanzePoort is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 

-    Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden dan hierboven vermeld. 

-    U wordt van te voren op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt

     worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. 

-    Alle medewerkers binnen Fysiotherapie HanzePoort hebben zich verplicht om vertrouwelijk om

     te gaan met uw persoonsgegevens. 

-    Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 

-    Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is

      voor goede zorgverlening.

Klanttevredenheidsenquête

Bij het afsluiten van de behandeling ontvangt u automatisch een klanttevredenheidsenquête. Waarvan wij u vriendelijk vragen deze in te vullen zodat wij onze kwaliteit verder kunnen verbeteren. Deze enquête verloopt geanonimiseerd en de vragen zijn niet te relateren aan uw persoonsgegevens. 
  

Verstrekking aan derden

Wij werken met verschillende organisaties samen zoals onze vakvereniging het KNGF en de Landelijke Database Fysiotherapie (voor het meten van de effectiviteit van de fysiotherapie en onze praktijk), Qualiview als bedrijf die voor ons de klanttevredenheid meet en de verwijzers met wie wij samenwerken. 
De Landelijke Database Fysiotherapie verwerkt alleen de volgende gegevens (niet persoonsgebonden) om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van de fysiotherapie: 

-    Geboortejaar 

-    Geslacht; 

-    Zorgverzekeraarscode (UZOVI) 

-    Behandelgegevens (o.a. klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling) 

Verstrekking aan derden

We werken nauw met artsen, specialisten en andere disciplines samen. Om u optimale zorg te bieden communiceren wij met elkaar. Regelmatig door direct telefonisch contact en veelal door rapportages. Deze rapportages geven we geprint met u mee of mailen wij na uw toestemming via een beveiligde mailverbinding, Zorgmail, naar de collega. 

Fysiotherapie HanzePoort zal uw gegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden doorgeven of verkopen. 

In sommige gevallen kunt u via deze website doorlinken naar websites van derden. Fysiotherapie HanzePoort is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden.  

Cookies

Onze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Fysiotherapie HanzePoort gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken. 

Met behulp van een permanente cookie kan de website u bij een volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op uw account maakt u automatisch gebruik van de optie om uw sessie-id te bewaren in een permanente cookie. 

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Google Analytics

Fysiotherapie HanzePoort maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Fysiotherapie HanzePoort te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Fysiotherapie HanzePoort en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. 

Als gezegd kunt u uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Beveiliging persoonsgegevens

De bescherming van uw privacy is belangrijk, zowel voor u als voor ons. Daarom treffen wij technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. 

Zo zijn onze systemen/computers goed beveiligd en zijn uw persoonsgegevens intern alleen in te zien voor medewerkers die uw gegevens nodig hebben om op juiste wijze uitvoering te geven de bovengenoemde specifieke doeleinden.  

U kunt een reden hebben om ons te vragen bepaalde persoonsgegevens, zoals uw adres geheim te houden. Aan zo’n verzoek voldoen wij natuurlijk altijd, binnen de eisen die wettelijk aan ons gesteld worden. 

Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

Patiënten Rechten 

U heeft als patiënt de volgende rechten: 

-    Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. 

-    Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor

      niet wordt geschaad). 

-    Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 

-    Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan

     alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van

     aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard

     moeten blijven. 

-    Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier. 

-    Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  Fysiotherapie HanzePoort. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

 

Indien u jonger bent dan 16 jaar mag u slechts persoonsgegevens aan Fysiotherapie HanzePoort verstrekken als u daarvoor toestemming hebt gekregen van een ouder of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen. 

Inzage, Correctie en Verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kan een gespecificeerd verzoek tot Fysiotherapie HanzePoort richten om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens u dit verzoek wilt. Naar aanleiding van dit verzoek berichten we u per post over het verdere verloop van de procedure. 

Fysiotherapie HanzePoort zal in binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Fysiotherapie HanzePoort de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen. Tenzij er voor zover de wet verplicht, de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Fysiotherapie HanzePoort stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Fysiotherapie HanzePoort de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Fysiotherapie HanzePoort u een bericht waarin wordt toelicht waarom er niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. 

Indien Fysiotherapie HanzePoort niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Fysiotherapie HanzePoort u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. Fysiotherapie HanzePoort schort de uitvoering van het verzoek op totdat u Fysiotherapie HanzePoort de (nadere) specificatie heeft verstrekt. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens 

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 22-11-2018.  

Fysiotherapie HanzePoort behoudt zich het recht het privacybeleid aan te passen

Hanzepoort-logo-hex.png

Fysiotherapie Hanzepoort

Zutphenseweg 51

7418 AH  Deventer

0570 - 234 234

info@fysiohanzepoort.nl

We gaan verhuizen! Ons nieuwe adres per 1 juni 2024:   Zutphenseweg 51  7418 AH Deventer.

Maandag 27 en dinsdag 28 mei werken we nog aan het Van Doetinchemplein. 

Woensdag 29 mei zijn we gesloten.

Vanaf donderdag 30 mei starten we al op de Zutphenseweg 51.   Meer info

Hanzepoort-arcade.png
bottom of page