top of page

Fysiotherapie HanzePoort

Voorheen: Fysiotherapie Centrum Ceintuurbaan

Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. 

  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u in rekening worden gebracht.   

  3. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14  dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.  

  4. Mochten er vragen zijn over de rekening, dan kan contact worden opgenomen met de praktijk. Indien een cliënt bezwaar heeft tegen de ontvangen rekening, dient hierover binnen twee weken schriftelijk of via e-mail met de praktijk contact op te worden genomen. 

  5. Als na een eerste kosteloze aanmaning nog geen betaling plaats vindt, zullen de kosten van de buitengerechtelijke incasso voor rekening van de client komen. Dat geldt tevens voor de gerechtelijke kosten, mocht daar sprake van zijn.  

  6. Wanneer de betalingstermijn wordt overschreden , wordt de incasso uit handen gegeven aan Medicas BV.  

  7. Clienten worden geacht wijzigingen in naam, adres en woonplaats gegevens aan de praktijk door te geven, zolang niet alle financiele zaken zijn afgewikkeld. Als de gegevens niet correct blijken, worden de kosten voor het verkrijgen van de juiste gegevens bij de client in rekening gebracht.

  8. Voor verdere details wordt verwezen naar de voorwaarden van Medicas BV.

      https://medicas.net/Betalingsvoorwaarden

       

Klachtenregeling

De medewerkers van Fysiotherapie HanzePoort doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zo zijn dat u achteraf niet geheel tevreden bent over uw behandeling.

Aan uw opmerkingen of uw klachten wordt een groot belang gehecht omdat Fysiotherapie HanzePoort het erg belangrijk vindt dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt het kenbaar maken van uw opmerking of klacht, ons de mogelijkheid om onze zorgverlening te verbeteren. In dit document kunt u lezen wat u kunt doen wanneer u een klacht of opmerking heeft.

 

Voorleggen aan uw zorgverlener:

Bent u niet geheel tevreden over een behandeling? Veel klachten zijn gebaseerd op bijvoorbeeld miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Het is niet raadzaam om met deze ontevredenheid rond te lopen. Uw zorgverlener stelt het zeer op prijs dat u in zo’n situatie contact opneemt met degene die u heeft behandeld. Op deze manier is hij/zij in de gelegenheid om uw ontevredenheid weg te nemen. Uit ervaring blijkt dat een groot deel van de klachten op deze manier worden opgelost.​

Klachtenfunctionaris en Geschillencommissie

Klachtenfunctionaris:

Mocht het zo zijn dat u er samen met uw zorgverlener niet uitkomt, dan kunt u altijd uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke en professionele bemiddelaar, die samen met u en uw zorgverlener op zoek gaat naar een oplossing. Wanneer u de klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen.
Indien u persoonlijk in contact wilt komen met de klachtenfunctionaris, dan kunt u hiervoor het klachtenformulier invullen. Dit formulier kunt u downloaden op onze website.

 

Geschillencommissie:

Wanneer u uw probleem niet aan uw zorgverlener kunt voorleggen en u er samen met de klachtenfunctionaris en zorgverlener niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht en in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen. 

Uw zorgaanbieder heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met de Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer u een geschil indient, zal de geschillencommissie onderzoek doen naar de oorzaak van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.​

Tot Slot

Houdt u tot slot nog rekening met de volgende punten:

-    Uw zorgverlener vindt het uiterst belangrijk dat u tevreden bent over zijn geleverde

      zorg. Wanneer u open bent over uw ervaringen, helpt u uw zorgverlener om dit doel te

      realiseren.

-    Het samen met een klachtenfunctionaris werken aan het oplossen van uw klacht, zorgt

      er niet voor dat uw recht tot het indienen van een geschil vervalt.

-    Mocht u een geschil indienen, dan dient u rekening te houden met een termijn van 6

      maanden waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak komt. U wordt in dat

      geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in uw medisch dossier. 

Hanzepoort-logo-hex.png

Fysiotherapie Hanzepoort

Van Doetinchemplein 1-B

7415 CN  Deventer

0570 - 234 234

info@fysiohanzepoort.nl

Hanzepoort-arcade.png
bottom of page